Samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) er en integrert del av Westcon sin kultur. Vårt måler alltid å oppfylle våre forpliktelser overfor samfunnet, våre kunder, leverandører og ansatte.

Vi skal drive vårt selskap i samsvar med gjeldende lover og regler samt god forretningsskikk. Vi skal vise respekt for mennesker, ansatte og deres rettigheter, og etablere gode prosedyrer og standarder innen vårt HMS-arbeid.

Westcon støtter og anerkjenner de grunnleggende prinsippene for menneske- og arbeidsrettigheter som er beskrevet i "Verdenserklæringen for menneskerettigheter" og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sin erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter.

Vår virksomhet støtter de internasjonale standardene for:

•              Samfunnsansvar

•              Menneskerettigheter og arbeidsstandarder

•              Helse og sikkerhet

•              Miljø og bærekraft

•              Lokal utvikling

•              Antikorrupsjon

Westcon har grunnleggende respekt for alle individer og tolererer ingen diskriminering basert på kjønn, opprinnelse, etnisitet, seksuell forkjærlighet, religion, funksjonshemming, alder eller politiske synspunkter.

 

Etiske retningslinjer for leverandører

Vår standard for forretningsetikk, integritet og åpenhet er ytterligere beskrevet i Westcons Etiske retningslinjer for leverandører.

 

Åpenhetsloven

Westcon er forpliktet til å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden vår, inkludert alle våre leverandører og forretningspartnere.

Alle våre leverandører gjennomgås via vårt «Supplier Management System». Dette inkluderer vurdering av leverandørers arbeid med, og retningslinjer for sosiale rettigheter. Videre forplikter våre leverandører seg til å følge våre «Etiske retningslinjer for leverandører». De tar for seg menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å identifisere og vurdere enhver potensiell negativ innvirkning på slike rettigheter fra leverandørkjeden vår, og for å implementere passende tiltak for å redusere slike negative påvirkninger.

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har Westcon gjennomført en aktsomhetsvurdering.

Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger.

Varsling

Westcon strekker seg etter å opprettholde en åpen forretningskultur, med høye etiske standarder. Vi verdsetter sikkerhet og respekt for alle som påvirkes av selskapet vårt. Du spiller en viktig rolle for at vi skal oppnå suksess.

Varsling gir mulighet til å rapportere mistanker om uredelighet, alt som ikke er i tråd med våre verdier, etiske retningslinjer, prosedyrer, retningslinjer, lover og forskrifter. Varslingsprosessen er et system for tidlig varsling som reduserer risiko. Les mer om dette her:

Westcon Varslingspolicy

  

Bærekraft

Westcon ønsker å drive på en slik måte at vår innsats kan være med å bidra til å skape en bærekraftig fremtid for våre kunder, våre ansatte og for samfunnet vi er en del av, ved å håndtere miljøpåvirkningene av våre aktiviteter på en ansvarlig måte. Vi skal jobbe for en bærekraftig praksis i alle våre prosesser og arbeidsmetoder. Det er viktig at vår drift ikke går på bekostning av mennesker, samfunn eller miljø.

 

Vi har valgt fokusområder for bærekraftsarbeidet vårt

Gjennom vårt arbeid vil vi også bidra til FNs bærekraftsmål. Alle målene er viktige, men vi vil fokusere vårt arbeid der vi kan gjøre en forskjell.

Mål 3, 8, 9, 12, 13 og 14 er spesielt viktige for oss. Det er i disse områdene vi i størst grad kan påvirke. Det er imidlertid også områder hvor vi kan ha en positiv påvirkning, som 4, 11, og 17.

 

Trygge arbeidsplasser

Sikkerhet og en trygg arbeidsplass er essensielt for oss som jobber på Westcon. Vi skal fortsette å jobbe med å utvikle en enda tryggere arbeidsplass for alle våre medarbeidere.

Bærekraftig produksjon

Vi skal jobbe for en bærekraftig produksjon, der vi harfokus på arbeidsmetoder, materialbruk og våre prosesser.

Utvikle mennesker og kompetanse

Vi skal fortsette å utvikle våre medarbeidere innenfor områder hvor vi allerede er gode, men vi skal også bygge kompetanse der vi ser behov nå og framover.

Westcon skal satse på menneskene, for det er kompetansen til våre medarbeidere som gir oss livets rett.

Lokalsamfunn og langsiktig verdiskapning

Vi skal være her om 100 år. Det betyr at vi skal fortsette å utvikle selskapet og driften, slik at vi kan fortsette å skape verdier for oss og samfunnet vi er en del av.