Samfunnsansvar

Last ned redegjørelse

Samfunnsansvar (Corporate SocialResponsibility - CSR) er en integrert del av Westcon sin kultur. Vårt måler alltid å oppfylle våre forpliktelser overfor samfunnet, våre kunder,leverandører og ansatte.

Vi skal drive vårt selskap i samsvar med gjeldende lover ogregler samt god forretningsskikk. Vi skal vise respekt for mennesker, ansatteog deres rettigheter, og etablere gode prosedyrer og standarder innen vårtHMS-arbeid.

Westcon støtter og anerkjenner de grunnleggende prinsippenefor menneske- og arbeidsrettigheter som er beskrevet i "Verdenserklæringenfor menneskerettigheter" og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)sin erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter.

Vår virksomhet støtter de internasjonale standardene for:

•              Samfunnsansvar

•              Menneskerettigheter og arbeidsstandarder

•              Helse og sikkerhet

•              Miljø og bærekraft

•              Lokal utvikling

•              Antikorrupsjon

Westcon har grunnleggende respekt for alle individer ogtolererer ingen diskriminering basert på kjønn, opprinnelse, etnisitet,seksuell forkjærlighet, religion, funksjonshemming, alder eller politiskesynspunkter.

 

Etiske retningslinjer for leverandører

Vår standard for forretningsetikk, integritet og åpenhet erytterligere beskrevet i

Westcons Etiskeretningslinjer for leverandører.

 

Åpenhetsloven

Westcon er forpliktet til å sikre grunnleggendemenneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden vår,inkludert alle våre leverandører og forretningspartnere.

Alle våre leverandører gjennomgås via vårt «SupplierManagement System». Dette inkluderer vurdering av leverandørers arbeid med, ogretningslinjer for sosiale rettigheter. Videre forplikter våre leverandører segtil å følge våre «Etiske retningslinjer for leverandører». De tar for segmenneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg jobber vikontinuerlig med å identifisere og vurdere enhver potensiell negativinnvirkning på slike rettigheter fra leverandørkjeden vår, og for åimplementere passende tiltak for å redusere slike negative påvirkninger.

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko formenneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har Westcon gjennomført enaktsomhetsvurderingene.

Redegjørelse om våreaktsomhetsvurderinger

(Se vedlagt dokument)

 

Varsling

Westcon strekker seg etter å opprettholde en åpenforretningskultur, med høye etiske standarder. Vi verdsetter sikkerhet ogrespekt for alle som påvirkes av selskapet vårt. Du spiller en viktig rolle forat vi skal oppnå suksess.

Varsling gir mulighet til å rapportere mistanker omuredelighet, alt som ikke er i tråd med våre verdier, etiske retningslinjer,prosedyrer, retningslinjer, lover og forskrifter. Varslingsprosessen er etsystem for tidlig varsling som reduserer risiko. Les mer om dette her:

Westcon Varslingspolicy  (link til egen ny side)

(https://www.westcon.no/whistleb)

  

Bærekraft

Westcon ønsker å drive på en slik måte at vår innsats kanvære med å bidra til å skape en bærekraftig fremtid for våre kunder, våreansatte og for samfunnet vi er en del av, ved å håndtere miljøpåvirkningene avvåre aktiviteter på en ansvarlig måte. Vi skal jobbe for en bærekraftig praksisi alle våre prosesser og arbeidsmetoder. Det er viktig at vår drift ikke går påbekostning av mennesker, samfunn eller miljø.

Westcon har etablert en bærekraft policy. Les mer om denher:

Westcon - Sustainability Policy (link til Policy)

 

Vi har valgt fire fokusområder for bærekraftarbeidet vårt

Gjennom vårt arbeid vil vi også bidra til FNs bærekraftsmål. Alle målene er viktige, men vi vil fokusere vårt arbeid der vi kan gjøre enforskjell.

Mål 3, 8, 9, 12, 13 og 14 er spesielt viktige for oss. Deter i disse områdene vi i størst grad kan påvirke. Det er imidlertid ogsåområder hvor vi kan ha en positiv påvirkning, som 4, 11, og 17.

 

Trygge arbeidsplasser

Sikkerhet og en trygg arbeidsplass er essensielt for oss som jobber på Westcon. Vi skal fortsette å jobbe med å utvikle en enda tryggere arbeidsplass for alle våre medarbeidere.

Bærekraftig produksjon

Vi skal jobbe for en bærekraftig produksjon, der vi harfokus på arbeidsmetoder, materialbruk og våre prosesser.

Utvikle mennesker og kompetanse

Vi skal fortsette å utvikle våre medarbeidere innenfor områder hvor vi allerede er gode, men vi skal også bygge kompetanse der vi ser behov nå og framover.

Westcon skal satse på menneskene, for det er kompetansen til. våre medarbeidere som gir oss livets rett.

Lokalsamfunn og langsiktig verdiskapning

Vi skal være her om 100 år. Det betyr at vi skal fortsette å utvikle selskapet og driften, slik at vi kan fortsette å skape verdier for oss og samfunnet vi er en del av.